Vietnamese Services

Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng Brisbane

Vietnamese Hope Uniting Church

 

Quản Nhiêm: Mục sư Trần Văn Xuyên                     Tel: 0423 844 393 – 0413 354 737

Thư Ký:          Bà Huyền Linh                                      Tel: 0432 656 079

Thủ Quỹ:       Bà Kristeen/Trang Nguyễn                 Tel: 0416 050 515

 

Giờ thờ phượng (Worship time):                                  Chủ nhật 11 giờ sáng (11:00 am Sunday)

Trường Chủ Nhật (Sunday School):                             Chủ nhật 11:30 sáng (11:30 am Sunday)

Học Kinh Thánh tư gia (Home Bible Study):            Thứ Ba 7 giờ tối (7:00 pm Tuesday)

Sinh hoạt Thanh Thiếu Niên (Youth Activities):      Thứ Sáu 7 giờ tối (7:00 pm Friday)